logo-ratos-natura
0

Regulamin sklepu

 

Regulamin zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego ratosnatura.pl dostępnego pod adresem www.ratosnatura.pl i umożliwiającego Kupującym składanie Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie.

§ 1 Definicje

 1. Konto użytkownika – zbiór danych dotyczących danego Kupującego i składanych przez niego Zamówień, oraz funkcja Sklepu, pozwalająca Kupującemu na złożenie indywidualnego Zamówienia w Sklepie.
 2. Kupujący – każdy podmiot dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej ze Sklepem, w tym zarówno konsument jak i przedsiębiorca.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Sklep – sklep internetowy „ratosnatura.pl” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.ratosnatura.pl, umożliwiający Kupującym składanie Sprzedawcy ofert kupna Towarów w nim prezentowanych.
 5. Sprzedawca – Firma Handlowa „RATOS-NATURA” S.C. R.S. Zdziebło, NIP: 8631655080, REGON: 260135112.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana przez Sklep, której dotyczy umowa sprzedaży.
 7. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego ilość i cenę, oraz koszt dostawy.

 

§ 2 Postanowienia wstępne

 

 1. Informacje prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
 2. Kupujący zainteresowany kupnem towaru składa ofertę Sprzedawcy.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę.
 4. Dla skorzystania z wszystkich funkcji Sklepu niezbędne jest urządzenie
  z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a także aktywne konto email.

§ 3 Dane kontaktowe

 1. Adres: F.H. „RATOS-NATURA” S.C., Olszownica 75, 27-552 Baćkowice
 2. Adres e-mail: sklep@ratosnatura.pl
 3. Numer telefonu: 158686222

§ 4 Składanie Zamówień

 

 1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.
 2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym www.ratosnatura.pl można utworzyć konto użytkownika lub skorzystać z możliwości zamówienia bez zakładania takiego konta.
 3. W obu przypadkach należy podać dane Kupującego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres email. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz jednocześnie niezbędne do realizacji Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy wybrać towar, jego ilość, a następnie dodać towar do koszyka w Sklepie.
 5. W następnych krokach należy wybrać sposób dostawy oraz metodę płatności za towar.
 6. W momencie potwierdzenia przez Kupującego przedmiotu Zamówienia oraz zaakceptowania Regulaminu następuje złożenie Sprzedawcy Zamówienia.
 7. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.
 8. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail o odpowiedniej treści do Kupującego, na adres podany w Koncie Użytkownika.
 9. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 10. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.

 § 5 Koszt zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są podane w złotych polskich (PLN).
 2. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt jego dostawy podany w Sklepie podczas składania Zamówienia. Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.
 1. Kupujący składając zamówienie może wybrać następujące metody płatności:
 2. a) przelew bankowy na numer konta bankowego PL 60 8507 0004 2005 5000 1510 0001 (B.S. Ostrowiec Św. O/Baćkowice)
 3. płatność szybkim przelewem internetowym,
 4. płatność przy odbiorze zamówienia u kuriera (opcja “za pobraniem”).
 5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry – za zakupione towary należy zapłacić w terminie do 7 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Środki przekazane Sprzedawcy przez Kupującego przed przyjęciem Zamówienia będą stanowić przedpłatę na poczet przyszłego przyjętego Zamówienia.

§ 6 Płatności

 1. Kupujący składając zamówienie może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na numer konta bankowego: PL 60 8507 0004 2005 5000 1510 0001 (B.S. Ostrowiec Św. O/Baćkowice)
  2. płatność szybkim przelewem internetowym,
  3. płatność przy odbiorze zamówienia u kuriera (opcja “za pobraniem”).
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry – za zakupione towary należy zapłacić w terminie do 7 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Środki przekazane Sprzedawcy przez Kupującego przed przyjęciem Zamówienia będą stanowić przedpłatę na poczet przyszłego przyjętego Zamówienia.

§ 7 Realizacja przyjętego Zamówienia

 1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego w Sklepie towaru w siedzibie Sprzedawcy w godzinach jego pracy i w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia.
 3. Termin wysyłki Towaru wynosi do 7 dni roboczych.
 4. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka Towarów przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia, w terminie nie późniejszym niż określony w ustępie 3 powyżej.
 5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie Sprzedawca przystąpi do realizacji przyjętego Zamówienia po otrzymaniu za nie zapłaty. O ten czas przedłużają się także terminy o których mowa w niniejszym paragrafie.
 6. Sprzedawca przekaże konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na wskazany w formularzu adres mailowy.
 7. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 8. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki podczas odbioru, przede wszystkim czy nie nosi śladów uszkodzenia. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący powinien sprawdzić zawartość przesyłki przy osobie dostarczającej przesyłkę. W przypadku gdy taśmy firmowe są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 9. Brak stwierdzenia nieprawidłowości przesyłki przy dostawie może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia bądź okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej i stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego paragrafu.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru.
 4. Aby konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał od konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
  z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w Regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zwrócony Towar jest uszkodzony, niekompletny, lub nosi ślady użytkowania inne niż opisane powyżej, Sprzedawca dokonuje opisy stwierdzonych wad, wyceny szkody, a następnie obciąża Kupującego finansowo z tego tytułu. Sprzedawca może potrącić ze zwracanej Kupującemu – w wyniku odstąpienia od umowy – ceny, kwotę wynikającą ze zmniejszenia wartości Towaru, tytułem przysługującego mu od Kupującego odszkodowania.
 13. Jeżeli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie uznaje się za nieaktualne.
 14. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9 Brak prawa odstąpienia od umowy

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 2. a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych     potrzeb;
 3. b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę             zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po             dostarczeniu;
 5. d) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10 Reklamacje

 

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny,:
 3. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 4. b) w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 5. c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 6. d) żądać usunięcia wady.
    W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie           umieszczona przez Sprzedawcę w opisie Towaru w Sklepie.
 7. Sprzedawca prosi o przekazywanie reklamacji składanych na podstawie rękojmi drogą elektroniczną (e-mail) lub pisemnie przy wykorzystaniu właściwych adresów podanych w Regulaminie.
 8. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w razie potrzeby Kupujący jest zobowiązany, w przypadku konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 9. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 10. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
 11. Uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres
  e-mail wskazany w Regulaminie.
 12. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 11 Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO), a celem ich przetwarzania jest realizacja zawartej umowy.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące Administratora Danych Osobowych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin dotyczy konkretnego
  i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego konsument może skorzystać.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: F.H. RATOS-NATURA S.C. Olszownica 75 27-552 Baćkowice, e-mail: sklep@ratosnatura.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Data odbioru _____________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________

 

– Data ________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.